[Giới thiệu] Tính năng Long Mạch

Chúa công thân mến

Trong thế giới 3Q AFK Mobile, một trong những tính năng mang lại cho chúa công nhiều lục chiến nhất chính là Long Mạch.

Để mở tính năng long mạch, chúa công cần đạt cấp 24, tại giao diện  , chúa công chọn Long Mạch.


Long mạch sẽ có tất cả 20 huyệt đạo, trong 5 huyệt đạo đầu tiên chúa công sử dụng 500 KNB cho mỗi lần đả thông, từ huyệt dạo thứ 6 trở đi, mỗi lần đả thông chúa công sẽ tốn 2000 KNB. chúa công có thể đả thông bất cứ huyệt đạo nào cần thiết không cần phải theo thứ tự. Mỗi huyệt đạo sẽ gia tăng sức mạnh cho toàn thể đội hình của chúa công


Huyệt đạo trên long mạch được đả thông càng nhiều, thuộc tính Chúa công nhận được sẽ càng cao.


Chúc chúa công sớm ngày đạt thành đại nghiệp.

BQT 3Q AFK Mobile